Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Sepetim-Ürün
Kapat

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

ESPLANADE TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Yes Flâneuse” veya “Marka”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun kalmak kaydıyla web sitemizde yer alan “E-Bülten Aboneliği” bölümü aracılığıyla işlenen e-posta adresi tipindeki iletişim kategorisinde yer alan kişisel verileriniz;

  • Sizlere sunulan hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin artırılması/geliştirilmesi, yapılacak uygulamalar ile sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair satış, pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi, amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5/1 fıkrasında yer alan; açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayalı olarak web sitesinde bulunan e-bülten süreçlerine ilişkin alan aracılığıyla otomatik yolla toplanmakta ve işlenmektedir.

Yukarıda bahsedilen kişisel verileriniz, Kanun’un 8/1 fıkrasında yer alan şartlara uygun olarak başta yukarıda yazılı amaçların gerçekleştirilmesi amaçlarıyla açık rızanızın temin edilmesi hukuki sebebine dayanılarak; veri işleyen sıfatıyla tarafımızdan yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı iş ortakları ile tedarikçilere ve gerektiği takdirde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yeterli ve gerekli veri güvenliği tedbirleri dahilinde aktarılabilecek, bundan başka üçüncü kişi alıcı gruplarına aktarılmadan Marka tarafından işlenecektir.

Dilediğiniz zaman Yes Flâneuse’e başvurarak; Kanun’un 11. maddesinden doğan: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme; haklarınızı talep edebilirsiniz.

 

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, www.yesflaneuse.com adresinden veya tarafımızdan temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak veya aşağıda yazılı asgari unsurları taşıyan şartlarla birlikte iletebilirsiniz;

 

  • Islak imzalı şekilde “Merkez Mahallesi, Kavak Caddesi, No:22 Kat:5 Bahçelievler/İSTANBUL” adresine noter kanalıyla, ispat kolaylığı sağlaması açısından takdirinize bağlı olarak iadeli taahhütlü, posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla,
  • Adınıza tahsis edilmiş kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanarak esplanade@hs03.kep.tr adresine başvurunuzu e-posta yoluyla göndererek;

Tarafınızca Marka’ya bildirilen ve marka sistemine kaydedilen e-posta adresini kullanarak info@yesflaneuse.com adresine e-posta göndererek.

 

Yes Flâneuse, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alarak otuz (30) gün içinde yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Marka tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

 

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası (yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Yes Flâneuse tarafından reddedilecek veya geçerli başvuru kanallarına yönlendirilecektir.

 

Yes Flâneuse’ün işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

__________________________________________________________________________________

E-BÜLTEN SÜREÇLERİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlar içerisinde kalmak kaydıyla kişisel verilerimin; tarafımla elektronik ortamda iletişime geçilebilmesi adına mevzuatta tanınmış gerekli izinlerin alınması, ürün ve hizmet tanıtımlarının yapılabilmesi, kampanya ve promosyonlar hakkında tarafımın bilgilendirilmesi, tarafıma e-posta aracılığıyla reklam içerikli elektronik ileti gönderilmesi ve stratejik pazarlama ile pazarlama analiz faaliyetleri kapsamında açık rızam dahilinde toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına ve bu kapsamda gerektiği takdirde Kanun’un 8. Maddesinde yer alan ve yukarıda ayrıntıları açıkça belirtilen şartlar uyarınca yurt içinde aydınlatma metninde belirtilen ilgili yerlere aktarılmasına;

Açık rıza gösterdiğimi; tarafıma e-posta kanalı ile ulaşılabileceğini kabul ve beyan ederim.

 

Eğer yukarıda yazılı aydınlatma kapsamında elektronik ticari ileti süreçlerine ilişkin tarafınıza ulaşılmasını istemiyorsanız ve bu kapsamda açık rızanız yoksa; işbu internet sitesi üzerinden yapılan kayıt işlemi gerçekleşmeyecektir. Lütfen kayıt yapmayınız.

Bu konuda dilediğiniz zaman vermiş olduğunuz açık rızayı geri alabilir, ayrıntılı bilgi için Şirket yetkililerine danışabilirsiniz.

Bu metin, 03.03.2023 tarihinde güncellenmiştir.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.