Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Sepetim-Ürün
Kapat

KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ 

ESPLANADE TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Yes Flâneuse” veya “Marka”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, etkileşim içerisinde olduğumuz gerçek kişilere ait kişisel verilerin başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemeler (yönetmelik, tebliğ vd.) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış kararlara uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri temin ederek işlemekteyiz.

 

İşbu aydınlatma metni ile Yes Flâneuse ana faaliyet konusunu icra ederken temasta bulunduğu ilgili kişilere ait işlemiş olduğu kişisel verileri internet sitesinde şeffaflık ilkesine tam uyumluluk amacıyla ilan etmeyi amaçlamakta olup işbu metin ile Marka ana faaliyet ve iştigal konusu süreçlerindeki kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında aydınlatma bildirimi yapılmaktadır.

 

 1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

“Yenibosna Merkez Mahallesi, Kavak Sokak, No:22 Kat:5 Bahçelievler/İSTANBUL” adresinde mukim 3800989742 Vergi Kimlik no’lu ESPLANADE TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Veri Sorumlusu’dur.

 

Yes Flâneuse, yüksek kalite ve çevre dostu materyaller kullanılarak, sürdürülebilir yöntemler ile üretilen bir Athleisure Wear markası olup dünyada eşi olmayan bir kapsamda kişiselleştirilme yeteneğine sahip www.yesflaneuse.com (“Site”) alan adlı e-ticaret sitesi aracılığıyla modern zamana uyarlanmış interaktif bir alışveriş deneyimi sunan bir markadır.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Marka tarafından;

 

 • Marka’nın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Marka politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Marka’nın iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Marka’nın kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması,
 • Müşteri ilişkileri, kurumsal iletişim ve bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,
 • Markanın ilgililerine sunduğu ürün ve hizmetlerin kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Marka’nın iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması,
 • Ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ile satış sonrası hizmetlerin yürütülmesi,
 • Pazarlama analiz ile ürün ve hizmet pazarlama çalışmalarının tespiti,
 • İade süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş ve iş sürekliliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmet üretim & operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi ile veri sorumlusu operasyonlarının güvenliği temini süreçlerinin yürütülmesi,
 • Üyelik süreçlerinin yürütülmesi,

 

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

  

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Marka tarafından doğrudan sözlü, yazılı veya elektronik olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden, Marka faaliyetleri kapsamında internet sitesi ve benzeri kullanılan uygulama ve yazılımlar vasıtasıyla; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Bu kapsamda aşağıda sınıflandırılmış genel nitelikli kişisel veriler Kanun’un m. 5/2. fıkrasında sayılan hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir.

 

Aşağıdaki sınıflandırma oluşturulurken hem Marka iş süreçlerinin yürütülmesi hem de Marka internet sitesi faaliyetlerinin yürütülmesi dikkate alınmış olup Marka’nın her bir süreç ve operasyonuna yönelik gerekli aydınlatma ve/veya rıza bildirimleri ise süreç ilgilisi kişi gruplarına kademeli aydınlatma şeklinde veya muhtelif yollarla ayrıca tebliğ edilmektedir.

  Veri Kategorisi Veri Tipi İşlemede Dayanılan Hukuki Sebep
1. Kimlik Ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, T.C. Kimlik Numarası

KVKK m. 5/2. fıkrasında yer alan; a) kanunlarda açıkça öngörülmesi, c) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, d) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

2. İletişim Adres, e-posta adresi, telefon numarası  
3. Müşteri İşlem Fatura ile sipariş ve talep bilgileri

KVKK m. 5/2. fıkrasında yer alan; a) kanunlarda açıkça öngörülmesi, c) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

4. İşlem Güvenliği IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri KVKK m. 5/2/f bendinde yer alan; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.
5. Risk Yönetimi Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler  
6. Finans Kart bilgileri

KVKK m. 5/2. fıkrasında yer alan; a) kanunlarda açıkça öngörülmesi, c) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

7. Pazarlama Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler.

KVKK m. 5/2/f bendinde yer alan; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Talebiniz doğrultusunda her bir kişisel veri kategorisi ve veri tipinin işlenme amacı detaylandırılarak Marka içinde tutulan kişisel veri envanteri aracılığıyla tarafınıza iletilebilecektir.

 

Yes Flâneuse internet sitesinde e-ticaret faaliyetlerine özgü birtakım süreçler yürütülebilmektedir. Her ziyaretçinin bahsedilen kapsamda verileri işlenmediğinden ve bunun yanında Site’de üye olmadan da satış faaliyetlerinin yürütülmesi mümkün olduğundan; yalnızca ilgili süreçler içerisinde üye olan ziyaretçiler ile satın alma işlemi gerçekleştiren müşteriler bilgilerin işlendiği kısımda süreç bazında bilgilendirilmektedir. Bu kapsamda sitemizde yer alan KVKK başlığı altında tüm aydınlatma metinlerine erişilebilecektir.

 

Ayrıca ürün ve hizmet pazarlama ile stratejik pazarlama faaliyetleri kapsamında reklam, kampanya ve promosyon amaçlı bilgilendirici ticari elektronik ileti gönderimi faaliyetleri kapsamında işlenen kimlik ve iletişim veri kategorisindeki kişisel veriler Kanun’un 5/1 fıkrasında yer alan açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanılarak açık rızanızın ayrıca temin edilmesine istinaden işlenebilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve Marka ticari operasyonları ile iş süreçlerinin kesintisiz yürütülebilmesi amacıyla, gerektiği hallerde Kanun’un m. 8/1 maddesinde yer alan açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayanarak, bundan başkaca ayrıca Kanun’un m. 8/2/a bendine uygun olarak; kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri aktarımının zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak aşağıda sayılanlara veri güvenliğine yönelik alınması gerekli her türlü teknik ve idari tedbir tatbik edilerek aktarılabilecektir.

 

 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari makamlara,
 • Sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine,
 • Marka’yı denetime yetkili özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Ödemeler ile mali ve finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına anlaşmalı olunan ödeme kuruluşlarına,
 • Marka’nın faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya iş birliği içerisinde olunan iş ortaklarına,
 • Sadece gerektiğinde Marka’nın tedarikçilerine,
 • Mevcut ortak yönetim ve operasyon yapılanmasının koordinasyonunun sağlanması amaçlarıyla Marka iştiraki/ortaklarına/hissedarlarına.

 

Bu hususta yurt içi aktarımına yönelik vermiş olduğunuz açık rızayı dilediğiniz zaman geri alabilir, Marka’nın yetkililerine danışabilirsiniz. İlgili aydınlatma ve rıza metinleri; Marka süreç ve faaliyetlerine özgü olarak ilgili kişilere kademeli aydınlatma şeklinde veya muhtelif yollarla tebliğ edilmektedir.

 

 1. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman Yes Flâneuse’ye başvurarak; Kanun’un 11. maddesinden doğan: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme; haklarınızı talep edebilirsiniz.

 

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, www.yesflaneuse.com adresinden veya tarafımızdan temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak veya aşağıda yazılı asgari unsurları taşıyan şartlarla birlikte iletebilirsiniz;

 

 • Islak imzalı şekilde “Yenibosna Merkez Mahallesi, Kavak Sokak, No:22 Kat:5 Bahçelievler/İSTANBUL” adresine noter kanalıyla, ispat kolaylığı sağlaması açısından takdirinize bağlı olarak iadeli taahhütlü, posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla,
 • Adınıza tahsis edilmiş kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanarak esplanade@hs03.kep.tr adresine başvurunuzu e-posta yoluyla göndererek;
 • Tarafınızca Marka’ya bildirilen ve marka sistemine kaydedilen e-posta adresini kullanarak info@yesflaneuse.com adresine e-posta göndererek.

 

Yes Flâneuse, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alarak otuz (30) gün içinde yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Marka tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

 

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası (yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Yes Flâneuse tarafından reddedilecek veya geçerli başvuru kanallarına yönlendirilecektir.

İşbu Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Yes Flâneuse çalışanlarının tümü Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında farkındalık eğitimleri ile donatılan, periyodik olarak bilgilendirilen ve gizlilik nosyonu kazandırılmış niteliktedir. Yes Flâneuse’ün yürütmüş olduğu tüm faaliyetlerde ve Marka içinde yer alan kişisel verilerin yaşam döngüsünde farkındalık ve hassasiyet ile hareket edilmektedir.

 

Yes Flâneuse’ün işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. İşletimsel gereklilikler nedeniyle de zaman zaman gerçekleştirilecek güncellemelerin öncesinde herhangi bir bildirime gerek bulunmayıp bütün hizmet ve ürünleri, sayfaları, bilgileri ve görsel unsurları içermektedir. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

www.yesflaneuse.com alan adlı siteyi ziyaret eden her ilgili kişi, yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılır. Yes Flâneuse, Site’de yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

 

BU METİN 16.12.2022 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.